Prenosimo iz Pramena 2/2009 4.3.2009.

Jazykové okienko – Mal rada piesne či Mala rada piesne?

Vážení čitatelia, aj v tomto čísle nášho mesačníka sa pustíme za pasy s jazykovými prehreškami tak, že vám budeme poukazovať na chyby a pomôžeme nasmerovať možnú nápravu. Máme nádej, že vám to pomôže, aby ste boli istejší pri používaní spisovnej slovenčiny.

Tentoraz nás bude zaujímať správne používanie prídavného mena rád, rada, rado, radi, rady. To preto, že sme si všimli v niektorých ešte neupravených autorských textoch pod vplyvom nárečia jeho chybné používanie v zmeravenom tvarerada. Na ilustráciu uvedieme dve vety s týmito nedostatkami, hoci ich je neúrekom: František mal rada slovenské ľudové piesne. Niektorí z rodiny Suchánkovej rada zaspievali…

Podľa slovníka a gramatiky slovenského jazyka sa tvary prídavného meno rád, keďže ide o zmeravený tvar, nedajú skloňovať. Nás v tomto prípade nebude zaujímať význam slova, lež skutočnosť, že v jednotnom čísle rozlišuje rody: mužský (rád), ženský (rada) a stredný (rado), pokým v množnom čísle má dva tvary radi a rady. Radi sa používa v množnom čísle pre mužský rod životných a rady pre mužský rod neživotných a ženský a stredný rod.
Pripomíname pritom, že tvary prídavného mena rád sa zhodujú s tvarmi zámena 3. osoby. On (rád), ona (rada), ono (rado), oni (radi), ony (rady). Napríklad: On nemá rád mlieko. Ona má rada klasic-
kú hudbu. Dieťa (Ono) rado šantilo. Chlapci (Oni) sa neradi bili. Dievčatá (Ony) rady tancovali.
Toto prídavné meno (rád, rada, rado, radi, rady) sa vo vete vždy v rode zhoduje s podmetom vety. Takže, vo vete ho vždy uvádzame v tom rode, v ktorom je podmet vety. Napríklad: Vladko (On) rád cestuje. Míľovčania (Oni) sa radi zabávajú. Anna (Ona) nerada šije.

Nakoniec zopakujme, prídavné meno rád, rada, rado, radi, rady rozlišuje rody a vo vete sa vždy v rode zhoduje s podmetom vety. Uvedené vety zo začiatku textu, František mal rada slovenské ľudové piesne a Niektorí z rodiny Suchánkovej rada zaspievalĽ.potom budú znieť: František mal rád slovenské ľudové piesne. Niektorí z rodiny Suchánkovej radi zaspievali…
(J.Širka)

Volebné valné zhromaždenie MS Lipovľany

V sobotu 31. januára 2009 bolo volebné zhromaždenie MS Lipovľany vo veľkej sále spoločenského domu so začiatkom o 18. hodine. Na samom začiatku zhromaždenia SZ Lipa zaspieval chorvátsku a slovenskú hymnu, po čom nasledovala minútka ticha za všetkých zahynutých chorvátskych obrancov, ako i všetkých členov MS, ktorí umreli od minuloročného zhromaždenia.
Predseda MS Branko Vincent pozdravil všetkých prítomných členov MS a zvlášť hostí: prednostu Lipovlianskeho okresu prof. Stjepana Markanoviča, zástupcu predsedu Okresnej rady pána Capana, tajomníka MCH pána Josipa Debeljaka, predsedu KPDU Karpati Mirka Fedaka, delegáciu MS Meďurič na čele s
predsedom Jozefom Jozefčíkom, predsedu Dobrovoľného hasičského združenia Damira Hubaka, predsedníčku KUS-u Lipa Maricu Tisajovú, predstaviteľa SZ Líra pána Kačmarčika, predstaviteľa ČB Lipovlianskeho okresu a iných.
Osobitne boli pozdravení i naši členovia – Tomislav Horvat – ktorý žije a pracuje v Bratislave, manželský pár z Križeviec, ako i mnohí členovia z Kutiny a Novskej. Zvolené boli pracovné telesá zhromaždenia. Zhromaždenie viedol Ivan Hudec.
Správu o práci za 4 roky, s dôrazom na 2008. rok, podal pán Branko Vincent. Finančnú správu a správu dozorného výboru podala Marica Tisajová. Po prečítaných správach bola otvorená diskusia. Zástupca predsedu MS Lipovľany pán Josip Krajci zdôraznil veľkú návštevnosť našej webovej stránky, ktorá sa riadne ažúruje. V krátkej lehote stránku navštívilo vyše 5000 ľudí. Bolo počuť i návrhy na zvýšenie členského poplatku -uzavreté je, že je návrh dobrý, ale že sa o tom bude rokovať, keďbudú lepšie časy. Na návrh presedajúceho jednohlasne je odvolaný doterajší výkonný výbor a    Príhovor pána primátora Stjepana Markanoviča
navrhnutý je nový, v zložení: Branko Vincent, Josip Krajci, Marica Tisajová, Ivan Hudec, Róbert Ivanec, Vlado Turas a Zlatko Štrban. Taktiež je navrhnutý i dozorný výbor v zložení: Anička Kubranová, Vínko Krajci a Drago Vincent.
Nasledovalo rokovanie a potom sa pristúpilo k hlasovaniu. Všetci navrhnutí členovi jednohlasne sú zvolení.
Predseda Branko Vincent podal návrh práce na 2009. rok ako i finančný plán. Po rokovaní oba plány a programy boli jednohlasne schválené.
I hostia dostali slovo a vyberanými slovami sa prihovorili prítomným. Prvý sa o slovo hlásil prednosta okresu prof. Ma-rinkovič, ktorý pochválil vzornú prácu MS Lipovľany a ich spoluprácu s KUS-om Lipa a SZ-om Lira. Pri tejto príležitosti sľúbil i skoré vyriešenie miestností pre činnosť MS Lipovľany.
Po ňom zhromaždenie oslovil predseda KPDU Karpati pán Fedak, predseda Dobrovoľného hasičského združenia pán Hubak, predstaviteľ SZ-u Lira pán Kač-marčik, predsedníčka KUS-u Lipa Marica Tisajová a na samom konci i predseda MS Meďurič pán Jozefčík.
SZ Lira na konci predviedol tri slovenské piesne a poslednú – Tancuj, tancuj za výborného tamburášskeho sprievodu KUS-u Lipa.
Po ukončenom zhromaždení všetci prítomní boli pozvaní na občerstvenie. Napriek tomu, že zhromaždenie potrvalo dve hodiny, mnohí členovia neľutovali čas a za zvukov tambury zdržali sa vo vzájomnom priatelení sa až do polnoci.
(L Hudec)

IN MEMORIAM Antun Ivanec

Znenazdania vo veku 62. rokov umrel člen MS Lipovľany Antun Ivanec. Umrel 24. 1. 2009 a pochovaný bol na miestnom cintoríne v Lipovľanoch 26. 1. 2009.
Za zosnulým Antunom smútia manželka Zdenka, syn Róbert, dcéra Dúbravka s manželom Damirom Hubakom, vnučky Anna a Mária, ako i početná rodina a priatelia. Počas jeho krátkeho života vykonal mnoho dobrých ľudských skutkov. Bol aktívnym vo FK Slavonac, dlhoročným poľovníkom a opravdivým odborníkom na preparovanie živočíchov. Pracoval v Kutine pokým moslavský mlyn fungoval a pred
niekoľkými rokmi ocitol sa na Úrade pre zamestnávanie spolu so svojimi kolegami z práce, ktorí pracovali na údržbe strojov. Mnohé krásne domy vybudoval svojim priateľom, kmotrovcom a pre svoju rodinu vybudoval prekrásny jednoposchodový dom, do ktorého sa rodina nasťahovala v roku 1969.
Teší nás, že sa Antunovi predsa len podarilo obísť spolu s lipovlianskymi matičiarmi Trubín na Slovensku – mesto z ktorého sa dávno prisťahovali jeho predkovia. Šiel i na pútnickú cestu do Meďugoria spolu so svojou rodinou.
26. januára t. r. za sprievodu SZ Lira odprevadený je na večný odpočinok.
Farár Stjepan Biber, ktorému Antun pomáhal, vyberanými, krásnymi slovami sa rozlúčil od Antuna alebo, ako ho pán farár volal – JAPA. Množstvo občanov Lipovlian sa so slzami v očiach rozlúčilo od zosnulého Antuna piesňou – Ima jedna duga cesta (Je jedna dlhá cesta).
Mnoho vencov a kvetov teraz prekrýva jeho tichý dom. Hneď po pohrebe bola slúžená svätá omša za dušu zosnulého.
Pokoj večný daruj mu, Hospodine, a svetlo večné nech mu vždycky svieti! Nech odpočíva v pokoji!
(L Hudec)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.