Prenosimo iz Pramena br 9/2008… 29.10.2008.

Nový farár Farnosti sv. Josipa Lipovl’any

NovyPanFararV nedel’u 3. augusta na ve’kej sv. omši kancelár Požegského biskupstva Ivica žuljević a predstavil všetkým prítomným veriacim nového správcu farnosti knaza Darija Šimića. Na začiatku slávnostnej omše kancelár Žuljević prečítal dekrét, ktorým biskup dr. Antun Škorčević za nového správcu farnosti vymenoval 29 ročného knaza Darija Šimića. Knaz Darijo sa narodil vo Voćine a na Bohosloveckú fakultu sa zapísal v roku 1994. Za knaza bol vysväten ý 2004. roku a doteraz bol kaplánom vo viacerých farnostiach. 2007. roku bol vymenovan ý za vikára v Katedrále sv. Terézie v Požege, kde sa i dočkal dekrétu o vymenovaní za lipovlianskeho správcu farnosti.

NovyPanFarar2Zoznámili sme sa s ním ešte počas púte do našich chorvátskych Lúrd.
Vyše 50 veriacich vydalo sa na pút’ k matke Božej – Panne Márii útechy, takže sme znovu zažili radost’ zo stretnutia s našou nebeskou matkou. Osobitne na nás zapôsobila slávnostná večerná atmosféra, ked’ sa zapálilo vyše 20.000 sviec za spievania mariánskych piesní.
Vítame Vás s otvoreným srdcom a prijímame za svojho duchovného pastiera, pán farár Darijo Šimić!
(I. Hudec)

 

Na schôdzi s parlamentnou zástupkyoou

SoZdenkouV stredu 10. septembra t. r. sa úspešne realizovalo v miestnostiach zastupitel ‘ského úradu v Daruvare stretnutie delegácie MS Lipov’any (v zložení: Vincent, Krajči a Hudec) s parlamentnou zástupkynou Čechov a Slovákov v chorvátskom parlamente mr. sc. Zdenkou Čuchnilovou. Odovzdali sme zástupkyni projekt, na ktorom sa už pracuje – ide o etnohospodárstvo, ktoré sme kúpili na tri splátky.

Projekt nie je jednoročným, ale viacročným a zapáčil sa parlamentárnej zástupkyni. Zhodli sme sa, že toto etnohospodárstvo bude i v ponuke Turistickejorganizácie pre turistov,ktorí prichádzajú navštívit’ Jasenovac, Krapje čiže Lonjsko polje.

Dostali sme podporu projektu zástupkyne, v ktorého realiz áciu pevne veríme.

Druhou témou bolo vyučovanie slovenského jazyka v Lipov’anoch pod’a modelu C, ktorý beží už tretí rok, ale sa medzičasom okolnosti zmenili. Totiž naša doterajšia učite’ka Želka Uzlová dostala prácu v Lipiku, takže v Lipov’anoch bude pracova? iba pod’a Zmluvy o dočasnej práci. Ešte jej neriešili ani cestové trovy. Dostali sme pris’úb, že sa spolu s poradcom pre slovenský jazyk prof. Andrejom Kuricom nájdu čo najlep
šie riešenia, aby nám naša učite’ka dostala, akoko’vek je možné, prajnejšie pracovné podmienky. Naša schôdza netrvala dlho, no atmosféra bola výnimoene dobrá, takže mnoho očakávame od našej zástupkyne.
(I. Hudec)

 

Členovia MS Lipovliany naslávnostnom prijatí

VZahrebeI tohto roku si 2. septembra v Záhrebe vo Vyslanectve SR pripomenuli Den’štátnosti a Deo ozbrojených síl Slovenskej republiky. Hostite’om početných vysokých hostí z kultúrneho a verejného života Chorvátska, ako i ve’vyslancov a vojenských atašéz početných štátov a Slovákov z Chorv
átska bol Jeho Excelencia ve’vyslanec SR Ján Bánas.

Lipovliansku Maticu predstavili Branko Vincent – predseda a Josip Krajči – zástupca predsedu.

Ako zvyčajne pri konci prijatia nasledovalo fotografovanie s ve’vyslancom, ale i s lektorkou slovenského jazyka na FF v
Záhrebe, nám ve’mi milou – Evou Tibenskou.

Toto je potrebné zaznamenat’, aby sa zachránilo pred zabudnutím.
(I. Hudec)

 

Letné stretnutia slovenských rodín v Lipov’anoch

ZoSlovenska

Ani tohtoročné horúčavy neprekazili dvom Slovenkám v pokročilom veku, ktoré teraz žijú na Slovensku, návštevu svojej rodiny v Lipov’anoch. Tak z Bratislavy pricestovala Milka Dudášová, roden á Záborská, s dcérou Darinou Fabriciovou, zat’om Ondrejom a vnukom Ondrejom. Navštívila najprv sestru Katarínu Perlićovú a jej rodinu a potom i svoje netere – Milkicu Leko (rod. Záborský), L’ubicu Kozina (rod. Záborský) a ostatn ú rodinu. Ktovie, či sa toto stretnutie nabité emóciami a plné spomienok a vzh’adom na pokročilý vek návštevníeky zopakuje, ale je isté, že potomkovia Milky Dudášovej bud ú ešte dlho prichádzat do Lipovlian.

 

zoSlovenska1

Aj u Antuna Juratovca tohto roku bola na návšteve jeho tetka, matkina sestra – Milka Piknová, rodená Lacko, ktorá napriek tomu, že so svojimi 85 rokmi má vážne problémy s chodením, spolu so synom Jozefom predsa len vydržala náročnú cestu. Narodila sa v Lipov’anoch a počas 2. svetovej vojny. živo nám opísala svoj život a sporenie, aby mohla odíst’ na Slovensko.

Predstavitelia MS Branko, Josip Krejči a ja zastihli sme ju u synovca v Lipov’anoch pri čítaní chorvátskych novín, lebo je ešte vždy na všetko zvedavá. V mene Matice slovenskej Lipov’any darovali sme jej knihu Slováci v Lipov’anoch, nieko’ko eísel nášho časopisu Prameo a zopár starých poh’adn íc, ktoré znázoroujú Lipov’any v minulosti.

Pri rozlúčke sme pani Dudášovej, pani Piknovej a ostatným popriali dobr é zdravie a št’astlivú cestu na Slovensko.
(I. Hudec)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.