Rok Ľudovíta Štúra (prenosimo sa portala http://www.matica.sk) 01.02.2015.

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie si jeho života a mnohostranného diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do medzinárodného kontextu.

112233

Rok Ľudovíta Štúra 2015

V tomto ohľade máme na mysli najmä teritóriá tých štátov, ktoré sa spájajú so Štúrovým životom, a komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Uvedená skutočnosť rezonuje aj v uznesení vlády Slovenskej republiky z 15. októbra 2014, na základe ktorého bol rok 2015 vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Pripomenúť treba tiež dôležitý fakt, že celkovú prestíž 200. výročia Štúrovho narodenia umocnilo aj jeho zaradenie do reprezentatívneho zoznamu výročí Organizácie Spojených národov pre východu, vedu a kultúru UNESCO na roky 2014 – 2015.
Matica slovenská si je plne vedomá významu osobnosti Ľ. Štúra a jeho neoceniteľného prínosu k formovaniu slovenského národa a k našim moderným dejinám. Z tohto uhla pohľadu najstaršia kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov v priebehu roka 2015 pripraví a zrealizuje na celom území našej vlasti sériu programovo rozmanitých podujatí, ktoré budú určené odbornej i laickej verejnosti – s osobitným zreteľom na mladú generáciu. Leitmotívom všetkých matičných vedeckých, popularizačných, edičných, výstavných, literárnych, divadelných, kultúrno-poločenských a iných aktivít bude zdôrazňovanie skutočnosti, že Ľ. Štúr bol hybnou a širokospektrálnou osobnosťou slovenských dejín v prelomových časoch nášho národného obrodenia. Matica slovenská bude tiež dnešným generáciám pripomínať, že Štúr bol nielen kodifikátorom spisovnej slovenčiny, vedcom, pedagógom, básnikom, publicistom či novinárom, ale aj vodcom štúrovského hnutia, európsky orientovaným vzdelancom a reprezentantom slovanskej spolupráce a vzájomnosti.Na príprave a realizácii svojich ťažiskových štúrovských podujatí bude Matica slovenská spolupracovať s vyššími územnými celkami, zainteresovanými obcami a mestami, vysokými školami, kultúrnymi, osvetovými a náboženskými organizáciami, záujmovými a občianskymi združeniami. (preneseno iz www.matica.sk)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.