Prenosimo iz Pramena 3/2009… 15.4.2009.

Vznik prvej Slovenskej republiky (Pokračovanie)

Tohto roku 14.3.2009 je 70. Výročie vzniku prvého Slovenského štátu. Snem slovenskej krajiny vyhlásil vznik samostatného Slovenského štátu. Snem prijal v juh 1939 Ústav Slovenskej republiky a v októbri 1939 zvolil za prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu.

“Manévrovací priestor sa tým pre slovenskú politiku výrazne zúžil. Nechcela porušiť štatút zriadený Žilinskou dohodou a následným prijatím zákona o autonómii Slovenska. 0 udržanie tohto štatútu však nemali záujem ďalší dvaja „hráči”. Jednak to bola Praha, ktorá po prekonaní šoku z Mníchova začala rozmýšľať, ako obnoviť dominanciu nad Slovenskom, jednak Berlín, ktorý sa usiloval o likvidáciu ČSR. V Prahe pritom kalkulovali s tým, že nad Slovenskom budú za pomoci Berlína vládnuť v roli vazala tretej ríše. Keďže vedeli, že Berlín chce rozbiť republiku, mali aj druhú alternatívu – ak už má československý štát zaniknúť, nech je jasné, že sa to udialo po vonkajšom zásahu, nie ako následok vnútorného rozkladu. S týmto cieľom sa rozhodla ústredná vláda v Prahe vyhlásiť 9. marca 1939 na Slovensku stanné právo (Homolov puč) a rozpustiť autonómnu vládu.

 

Rozhodujúci slovenskí činitelia sa dopočuli o zámere Berlína rozbiť ČSR začiatkom februára 1939. Reagovali rôzne. Radikálnejšia časť rozpútala kampaň za plné osamostatnenie, ostatní činitelia ľudovej strany zotrvali vo vyčkávacej pozícii. Aj v ich rétorike sa v rôznych spojeniach začal častejšie objavovať termín slovenský štát, avšak s jasným zdôraznením, že je to program do budúcnosti. Ani zosadenie Tisovej vlády Homolovým pučom nezmenilo tento postoj. Nová vláda Karola Si-dora si vytýčila cieľ urovnať vzťahy s Prahou tak, aby o budúcnosti Slovenska rozhodovali slovenské národné záujmy. Preto odmietol nahováranie Hitlerových emisárov v Bratislave 12. marca 1939, aby okamžite vyhlásil slovenský štát. Prekazil tým Hitlerovi snahu okupovať západnú časť republiky na výročie anšlusu Rakúska.

V danej situácii musel Hitler zmeniť svoje plány. Dňa 13. marca 1939 pozval do Berlína zosadeného predsedu slovenskej vlády Jozefa Tisa, aby s ním prerokoval otázky budúcnosti Slovenska. V Berlíne ho prijal s plnými poctami, aké sa dávali hlavám suverénnych štátov. V rozsiahlom rozhovore večer toho dňa mu ne-zaobalene vysvetlil, že Nemecko si želá vyhlásenie samostatného slovenského štátu, inak ho „ponechá svojmu osudu”. V daných pomeroch to znamenalo, že Nemecko dovolí horthyovskému Maďarsku oku-povať aj zvyšné územie Slovenska. Aby táto hrozba nadobudla aj konkrétny obsah, akoby náhodou ríšsky minister zahraničných vecí Joachim von Rib-bentrop predložil Hitlerovi telegram z Budapešti, v ktorom sa hovorilo o sústreďovaní maďarských vojsk na slovenských hraniciach. Napriek situácii sa J. Ti-so nepodriadil niekoľkohodinovému nátlaku Ribbentropa, aby vyhlásil slovenský štát z berlínskeho rozhlasu, ale trval na tom, že o takomto akte môže rozhodnúť len slovenský snem. Nemci nakoniec ustúpili a pri odchode Tisa do Bratislavy mu dali ultimátum, že slovenský snem musí rozhodnúť 14. marca 1939 do 12.00 hodiny.

Ešte z Berlína zabezpečil Tiso u prezidenta republiky Emila Háchu zvolanieslovenského krajinského snemu na 10. hodinu 14. marca 1939. Po vypočutí si obsiahlych komentárov od predsedu vlády Karola Sidora a poslanca Jozefa Tisa nakoniec Snem Slovenskej krajiny vyhlásil samostatný slovenský štát krátko po 12. hodine. V daných okolnostiach bol tento akt jediným možným východiskom zo vzniknutej situácie. Málokto vtedy čo i len tušil, ako sa budú veci vyvíjať ďalej. Už na druhý deň okupovali nacistické vojská rozsiahle územia západného Slovenska a postavili slovenskú vládu pred ďalšiu výzvu. Útok horthyovských maďarských vojsk 23. marca 1939 prebudil dezorientovanú slovenskú spoločnosť, ktorá si uvedomila existenciu vlastného štátu a potrebu ho brániť. Slovenská politická reprezentácia musela vzápätí po vzniku štátu riešiť mnohé ďalšie veci, ktoré zvládla alebo nezvládla úmerne svojim silám a schopnostiam.

Prvá Slovenská republika umožnila Slovákom prvýkrát v histórii riadiť si svoje veci – aj keď azda nie podľa optimálnych predstáv, ale aspoň vlastnými silami. V mnohých oblastiach nový štát a jeho politické vedenie zvládli výzvu doby a dosiahli pozoruhodné úspechy. Aj v dôsledku politického roztrieštenia na umiernených a radikálov nedokázala však Bratislava prvé, pomerne priaznivé roky existencie samostatného štátu využiť na širšie medzinárodné ukotvenie štátu. Nevýhodná geopolitická situácia zaťahovala slovenský štát do vojenských dobrodružstiev nacistického Nemecka a nakoniec viedla i k účasti na najväčšom zločine druhej svetovej vojny, na židovskom holokauste. Na druhej strane sa v rokoch prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) uskutočnila výrazná modernizácia, ktorá vtlačila krajine definitívne priemyselno-poľnoho-spodársky charakter. Slováci dokázali, že si vedia svoje veci spravovať sami, na druhej strane sa presvedčili, že sú za svoje konanie aj zodpovední. Táto skúsenosť sa už nikdy nedala z vedomia národa vymazať.”

(Anton Hronko, Národný kalendár 2009).
(Pripravil A. M. Kurie)

Výročné zhromaždenie SZ Lira a KUS-u Lipa

Zmiešaný spevácky zbor Lira mal v Lipovlianoch mal svoje výročné zhromaždenie 26. februára. Po vypočutých správach sa uzavrelo, že 2008. rok bol úspešným rokom a zároveň na tomto zhromaždení navrhli i ambiciózne plány na tento rok.

Tak v plánoch, ako i v správach o činnosti sa často spomínala MS Lipovľany, za ktorú SZ Líra s veľkou chuťou vystupuje. Už v druhej polovici mája SZ Lira, ako i KUS Lipa budú vystupovať na Slovensku na pozvanie MS v Devínskej Novej Vsi. Čoskoro sa rozhýbe i spolupráca s jed-ným talianskym speváckym zborom – táto spolupráca nastala vďaka tomu, že sa čoskoro blaženému fra Bonifáciovi matka (Stankovičová) narodila v Krivaji čiže v našom okrese. Pokiaľ ide o túto spoluprácu, pomáha nám pritom MH, pobočka Kutina, presnejšie jej predseda prof.
Dragutin Pasarič. Mnoho slov chvály, pokiaľ ide o prácu SZ Lira, vyslovili početní hostia. V každom prípade potrebné je poďakovať sa speváčkam a spevákom za ich zriekanie sa a riadne prichádzanie na skúšky, dirigentovi Franjovi Rodičovi a predsedníčke Ne-venke Zoričovej.

I KUS Lipa uskutočnila výročné zhromaždenie. Ich správy o práci v minulom roku sú bohaté, vyplnené rôznymi aktivitami, no ešte sú väčšie plány a programy práce na tento rok. Na zhromaždení často bolo počuť, že sú na mnohé podujatia pozývaní práve z toho dôvodu, že majú viac slovenských choreografií. Ďakujeme SZ Lira a KUS Lipa za dobrú spoluprácu s MS Lipovľany.

(I. Hudec)

Po stopách starej rodinnej fotografie

Táto fotografia rodiny Vendela a Anny Urbanovských vznikla pred vyše 60 rokmi a okrem rodičov je na nej i päť ich detí.

Zo všetkých osôb na tejto fotografii medzi živými sú ešte iba Ivan (prvý z ľavej strany) a Štefan (matka ho drží v náručí).

Je to opravdivá slovenská rodina.

Vendel Urbanovský pochádza z Trstenej (Orava) a Anna (rodená Sudrová) z Prievidze. V Lipovľanoch dnes žije s manželkou Mirou iba Ivan a čoskoro oslávi sedemdesiatku.
MladšíbratŠtefanžije v Austrálii.

Ivan Urbanovský má dve vydané dcéry – Taja-nu a Alicu.

Alicu vidíme na fotografii spred 25 rokov v slovenskom ľudovom kroji. Alica rada tancovala v KUS Lipa a vydaná je za Josipa Hudca. Majú štyri prekrásne deti, ktoré ukončili školy, a teraz sa už samostatne starajú o seba. Ak Pán Boh dá, Alica sa čoskoro stane babkou a Josip dedkom, lebo sa im stredná dcéra Jeleňa vydala.

Štefan Urbanovský žije v Austrálii s manželkou Mary a má dve dospelé deti -Domjana a Sonju. Pokým je Sonja letuškou (stewardkou), Damjan pracuje v leteckej spoločnosti.

Štefan veľmi rád prichádza z ďalekej Austrálie, lebo ho s Lipovľanmi viažu mnohé krásne spomienky. A nakoniec ešte musím pripomenúť, že v súpise prisťahovaných Slovákov niet priezviska Urbanovský, ale preto jesto – Urban. A aby bolo ešte zaujímavejšie, Urbanovci a Urbanov-skovci sú v pokrvnom príbuzenstve.

Mojím uzáverom je, že priezvisko Urbanovský je vytvorené administratívnou cestou – z priezviska Urban, no všemohú-ca administratíva i dnes, ako i skôr, robí divy.

V každom prípade, všetkým členom tejto rodiny a ich potomkom prajeme dobré zdravie a dlhý život.

(I. Hudec)

Na sv Jozefa

Je už vseobečne známe, že v Lipovlanoch na Jozefa každoročne roku oslavujú Deň školy, Deň okresu, ako i cirkevné hody, keďže je kostol zasvätený práve sv. Jozefovi. Tohto roku na viacdňových Je už všeobecne známe, že v Li- oslavách Jozefa zúčastnili sa povľanoch na Jozefa každoročne ro- všetky združenia z Lipovlian – ktorých, veru, nie je málo.

I MS Lipovľany mala svoje miesto v programe osláv. Programy boli pestré a rôznorodé: počnúc od slávnostných omší, kultúrno-ume-leckých programov, športových súťažení (tu vyzdvihujem najmä tenis), až po prezentáciu kníh a výstavu J. Brlančiča (úspešné akvarely).

Okrem všetkých domácich združení tohto roku sa do osláv zapojila i pobočka MH Kutina v osobe D. Pasariča, ktorý mal účasť i pri oslavách Dňa školy a neskôr bol prítomný i pri otváraní výstavy obrazov, inštalovanej Maticou chorvátskou, pobočka Lipovľany. Ak tomuto ešte pridám i to, že turistické spoločenstvo vydalo i prvého turistického sprievodcu okresu, možno uzavrieť, že programu nechýbala ani kvalita, ani kvantita.

(I. Hudec)

Svadba v Međurići na tradičny sposob

V Meduriči 14. februára L r. vo farskom Kostole sv. Mikuláša o 17.00 hzo sobášili sa Željka Uzelová a Ivan Biro.

Željka je diplomovanou učiteľkou a ak-
tívnou členkou MS Medurič od samého jej založenia (jej rodičia boli i iniciátormi zakladania MS). Po otcovi Željka Uzelová je Češkou a po matke Zdenke Jozefčíko-vej – Slovenkou (jej ujo je predsedom MS Medurič). Po dlhoročnom aktívnom pôsobení v tanečnej skupine už 4 roky je vedúcou detskej folklórnej skupiny (vystupovali i na Slovensku), moderovala programy po slovensky na zväzových podujatiach v Meduriči, a už tretí rok je učiteľkou predmetu pestovanie slovenského jazyka a kultúry v ZŠ Banova Jaruga a ZŠJosipa Kozarca v Lipovľanoch.

Zúčastnila sa niekoľko ráz na odbornom zdokonaľovaní, pokiaľ ide o slovenský jazyk v početných mestách na Slovensku. Je veselou a komunikatívnou osobou, ktorá má rada cestovania a najviac tie na Slovensko, kam odchádza aspoň raz do roka. Jej snúbenec Ivan je z Kutiny a absolventom je informatiky vo Varaždine. Zasnúbení boli 3 roky, no vo zväzku sú už viac ako 8 rokov.

Svadba sa chystala vyše jedného roka, ale to najzávažnejšie začalo sa diať dva týždne pred samou svadbou. Každý deň vyše 10 žien a dievok prichádzalo do rodinného domu Uzelovcov vypekať domáce svadobné koláče rôznych druhov. Mnoho bolo tých podľa starej receptúry, napr. z kvaseného cesta – buchtičky (v Meduriči ich voláme metačky), plnia sa orechmi, lieskovcami, lekvárom, syrom. Tieto koláče pekávali i Željkina babka a otcova ujčiná – voľakedy ich delili, pokým prechádzal svadobný sprievod – pokým ešte ani cukríky neboli. Mnohé mladé ženy teraz mali príležitosť po prvýkrát vidieť, ako sa to robí.

V chlebovej peci piekli sa ako pred 30 rokmi, kým ešte neboli iné koláče, i vence (kuglof s hrozienkami – a napieklo sa ich až 8 na svadbu. Piekla ich gaz-diná, mladuchina matka. Spolu s ňou okolo polnoci, držiac ich na hlave, družbovia spolu s družicami tancovali český valčík a slovenskú polku a potom sa ten veniec delil ako i škatuľky s koláčmi, ktoré so sebou nosili, keď odchádzali na svadobné veselie.
U mladuchy bolo možné jesť i domáci chlieb, taktiež upečený v chlebovej peci, rôzne pochúťky a čerstvý slovenský syr – korbáč – a to niekoľko druhov, ktoré mladucha dostala ako svadobný dar od rodiny zo Slovenska, ktorí, samozrejme, prišli na svadbu.
Mladucha bola oblečená do ručne ušitej šaty a kabáta – husto ozdobenými malými ružovými, ručne vypracovanými kvietkami a na sebe mala i ružové bolero, ktoré jedna babka ručne vyrábala asi 6 mesiacov. Skrátka – ide o kombináciu moderného a starobylého a ktorá ju predstavila na výbornú.

Pred vchodom do domu rodina Uze-lová mala borovicu, ozdobenú na spôsob, ako sa to robí pri príležitosti svadby na Slovensku – pestrými stužkami z krepového papiera.

Na čele sprievodu bol chlap, ktorý niesol zástavu a tento veru mal hodne trápenia – lebo musel niesť až tri: chorvátsku, slovenskú a českú.

Po krásnom cirkevnom svadobnom ceremoniáli – na ktorom sa čítalo, po prvýkrát v našej župe v troch rečiach: slovenskej, českej a chorvátskej, slávnostný svadobný sprievod odišiel do spoločenského domu v Lipovľanoch. A keď si mladomanželia pripili na zdravie slovenským šampanským, začala sa veselica. Tancovali sa chorvátske, české a slovenské tance, vláčik, kovbojský tanec… no bol tu i sólo tanec pre kuchárky, pri snímaní venca mladuche, tanec mladuchy so všetkými, za ktorý bola i peňažné odmenená tými, ktorí s ňou tancovali… a potom mladucha hodila svadobnú kyticu a tkaničku… samozrejme, pre takéto aktivity bolo potrebné, aby i strava bola dobrá, a veru i bola – najsamprv preto, že všetko z čoho sa chystalo jedlo, bolo vypestované na rodinnom poľnohospodárskom majetku rodiny Uzelovej. Bolo tu všetkého – od tradičných jedál, na ktoré sa niektorí už iba pamätajú, že ich niekedy jedávali na svadbách (polievka s domácimi rezancami, varené mäso, ryža, omáčka z paradajok, a okrem smaženého mäsa podávali kompót z jabĺk a sliviek). No, boli tu i modernejšie jedlá: sviečkovica, jahňacie mäso – a všetko to spolu s domácimi koláčmi a svadobnou tortou – ktorá bola ručnou prácou kmo-trinej matky a jednej susedy.

Máme nádej, že vám fotografie doča-ria aspoň trochu z atmosféry tejto tra-dično-modernej svadby, na ktorej bol takmer každý obyvateľ Meduriča.
A ešte iba jedna informácia – na samom konci svadby tento mladý manželský pár zostáva žiť v rodnej dedine, kde vlastnou prácou na rodinnom poľnohospodárskom majetku už pomaly zariaďujú i vlastný dom naproti Željkiným rodičom a súčasne, dostali sme i nového člena MS Medurič.

(Z. Uzelová)

Na návšteve v knižnici v Lipovľanoch

Mestská knižnica v Lipovl’anoch má miestnosti v okresnej budove. Pre nás je zaujímavá najmä preto, že má i slovenské knižné oddelenie. Knihovníčka pani Mária Tisajová i v tomto školskom roku pozvala žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka a kultúry zo ZŠ Josipa Kozarca v Lipovľanoch, aby prišli navštíviť túto knižnicu. Učiteľka slovenského jazyka a kultúry dohodla sa o tejto mimoškolskej aktivite s riaditeľkou školy Fraňkou Filipovičovou, takže žiakom bola umožnená návšteva knižnice.

Žiaci sa najprv umiestnili v knižnici a potom ukázali, čo sa naučili na hodinách slovenčiny. Spievali a tancovali, recitovali, hrali rôzne spoločenské hry, pokým tá staršia skupina i čítala časti textov slovenských autorov. Potom ich pozdravil predseda MS Lipovľany pán Branko Vincent a člen výboru MS pán Štrban (zároveňi otec dvoch žiačok). Po nich sa prítomným prihovorila i knihovníčka – Mária Tisajová. Všetci, ktorí rečnili, zdôraznili, že majú veľkú radosť z toho, že sa deti v Lipovľanoch učia i predmet pestovanie slovenského jazyka a kultúry a pochválili ich program, ktorí im na začiatku návštevy žiaci predviedli. Všetci žiaci dostali príležitostné darčeky a knižnica im darovala i bezplatné členské na celý rok, aby si zadarmo mohli vypožičiavať slovenské knihy.

Ostatok času žiaci strávili v opakovaní naučených obsahov a v čítaní slovenských časopisov. Časť z toho sme i nahrali videokamerou. Učiteľka bola veľmi spokojná s týmto predstavovaním, podnietená do trochu inakšieho druhu vyučovania, ktorý skvele dopadol. Preto má nádej, že takéto návštevy knižnice sa stanú tradíciou.

(Z. Uzelová)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.